palvelusopimukset

Kenttätyön ohjaus yrityksen näkökulmasta

FSM (Field Service Management) eli vapaasti käännettynä kenttätyön johtaminen/ohjaaminen. Yleensä termi liitetään tai sekoitetaan ERP-järjestelmään (Enterprise Resource Planning). FSM tai kenttätyönohjausjärjestelmä on kuitenkin yleensä osa toiminnanohjausjärjestelmää tai joissain tapauksissa täysin erillinen järjestelmä. Se auttaa yritystä liikkuvan työvoiman hallinnassa ja varmistaa sitä kautta, että liiketoiminta on kannattavaa sekä tukee yritystoimintaa ja sen kehitystä.

 

Kenttätyönohjausjärjestelmä

 

Liiketoiminnan kannalta kenttätyön ohjaamisesta saatavat hyödyt voidaan karkeasti jakaa seuraavasti:

 

 

Suoraviivaistaminen

 

Yrityksen liiketoiminnan tulee olla tehokasta ja suoraviivaista, jotta se pärjää nykyisessä kilpailutilanteessa. Palveluliiketoiminnassa kilpailu kovenee koko ajan, joten yrityksen tulee varmistaa, että jokainen työ tai tehtävä suoritetaan mahdollisimman tehokkaasti ilman turhaa tai ylimääräistä työtä.

 

Kenttätyönohjausjärjestelmän avulla voidaan helposti poistaa tuottamattomat sivuaskeleet ja kerätä dataa jonka pohjalta voidaan toimintaa suoraviivaistaa. Kehittyneet FSM-järjestelmät antavat helposti hyvän pohjan toiminnan kehittämiselle.

 

 

Tehostaminen

 

Tehostaminen ja suoraviivaistaminen eivät aina ole synonyymejä. Toimintaa voidaan kenttätyönohjausjärjestelmän avulla tehostaa helpostikin, mutta suoraviivaistaminen vaatii useimmiten yrityksen prosessien muuttamista laajemmin sekä mahdollisesti myös palvelutarjonnan ja niihin sisältyvien tehtävien syvempää tarkastelua.

 

Tehostaminen ei tarkoita missään nimessä yrityksen liiketoiminnan laajentamista tai monimutkaistamista, oikeastaan päinvastoin. Tehostaminen lähtee aina liikkeelle turhien työvaiheiden tai tehtävien poistamisesta ja pakollisten tehtävien mahdollisimman hyvästä automatisoinnista. FSM-järjestelmä, joka pystyy hoitamaan nopeasti rutiinitehtäviä, tehostaa aina mm. työnjohdon päivää huomattavasti.

 

FSM-järjestelmien eduksi voidaan laskea myös inhimillisten virheiden poistuminen sekä mahdollisuus käsitellä valtavia tietomääriä nopeasti.

 

 

Tiedonhallinta ja tiedonsiirto

 

Tiedonhallinta on yksi hyvä syy hankkia kenttätyönohjausjärjestelmä. Tietoa voidaan toki hallita perinteisillä menetelmillä kuten papereilla ja exceleillä. Ongelmaksi vain muodostuu se, että tieto on tasan niin arvokasta kuin se, miten sitä voidaan hyödyntää. FSM-järjestelmä itsessään on jo valtava tiedonlähde, jossa tieto säilyy helposti kaikkien saatavilla, mutta sitä voidaan lisätä hyödyntämällä esimerkiksi IoT:n keräämää tietoa. Tällöin saavutetaan tilanne, jossa voidaan kehittää, tehostaa ja suoraviivaistaa toimintaa faktisen tiedon pohjalta.

 

 

Raportointi

 

Raportointi on kenttätyönhallintajärjestelmästä saatavista hyödyistä ehkä vähiten esiin nostettu hyöty. Ilman raportteja ei voida esim. saada selkeää kuvaa yrityksen liikkuvan työvoiman tunnusluvuista sekä FSM-järjestelmän tuomista eduista.

 

 

 Automatisointi

 

Luottamus on tärkeää, mutta liika luottaminen omaan kykyyn toimia monimutkaistuvassa ja hektisessä liiketoiminnassa synnyttää isoja riskejä. Kenttätyönohjausjärjestelmä joka hyödyntää automaatiota mahdollistaa riskien hallinnan helposti. Automatisoitu järjestelmä myös vähentää inhimillisen virheen mahdollisuutta, sekä vapauttaa aikaa myös toiminnan jatkuvaan kehittämiseen.

 

Kannattaa kuitenkin muistaa että kenttätyönohjausjärjestelmästä saatavat hyödyt syntyvät vain, jos tietoa osataan käyttää oikein ja sen avulla viedään liiketoimintaa oikeaan suuntaan.

1 Comment